Energiaaudit suurettevõtetele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on võtnud vastu energiamajanduse korralduse seaduse, mis seab suurettevõtetele kohustuse viia läbi regulaarne energiaaudit. Suurettevõtted peavad iga nelja aasta tagant tegema ettevõttesisese energiaauditi seaduses sätestatud tähtajaks ehk kuus kuud pärast seaduse jõustumist (05.12.2019). Energiaauditi läbiviimise kohustus suurettevõttes põhineb Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artiklil 8 ning ministeeriumi kinnitusel tuleb Eestil see direktiiv üle võtta.
Tasuta konsultatsioon
suurettevõtte energiaaudit tootmisettevõttes

Milline on suurettevõte?

Suurettevõteteks liigituvad ENMAKS alusel need ettevõtted, kus töötajate arv on 250 või rohkem või kus ettevõtte bilansimaht on suurem kui 43 M€ ja/või müügitulu on suurem kui 50 M€ (emaettevõte või konsolideeritud, arvestatakse ka rahvusvahelisi kontserne ning omanikke teistes riikides). Eestis on selliseid ettevõtteid ligi 300. Suurettevõtte energiaaudit tuleb neil teha olenemata ettevõtte tegevusalast või energiatarbimise suurusest.
Ettevõtjal on õigus tõendada suurettevõtete hulka mittekuulumist, kui selleks on alust, esitades vajalikud dokumendid (viimane majandusaastaaruanne) juhul, kui riik selle kohustuse üle järelevalvet teeb.
Eesti suurettevõtete nimekiri äriregistri 2016. aasta andmetel, kellele kohaldub energiaauditi koostamise
kohustus energiamajanduse korralduse seaduse (EnKS) § 28 lõige 1 järgi
.
Energiaaudit koosneb üldiselt energiakasutuse vaatluse ja analüüsi osadest. Vaatluse osa annab ülevaate ettevõtte energiakasutusest, selles käsitletakse energiaallikaid ja nende kasutamist üksikutena (nt elekter, gaas, küte, kütused jne) ning peamiste kasutamisotstarvete (nt tootmisprotsess, valgustus, hoonete sisekliima tagamine) kaupa. Analüüsi osas kirjeldatakse võimalusi energiakasutuse optimeerimiseks ning hinnatakse nende tehnilist ja majanduslikku põhjendatust.
Energiaaudit peab vastama energiaauditi miinimumnõuetele ja selle koostama ettevõttele sõltumatu kolmas osapool. Tööstusettevõtte puhul peab olema kaasatud EQF tase 8 energiatõhususe spetsialist, muul juhul piisab EQF tasemest 7. Samuti soovitatakse koostada ülejäänud meeskond vastavalt ettevõtte spetsiifikale. Näiteks suruõhu- ja valgustussüsteemid analüüsiks ainult energiatõhususe spetsialistist ei piisa, vaid tuleks kaasta ka kogemustega suruõhu- ja valgustusspetsialistide.

Millest energiaaudit koosneb ja kes seda teha võib?

suurettevõtte energiaaudit

Kas suurettevõtte energiaauditi läbiviimiseks jagatakse toetust?

Toetusmeedet suurettevõtte energiaauditi läbiviimiseks ei ole, kuid Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu rakendatav ressursitõhusus meetme raames võib saada toetust ressursiauditi läbiviimisele, mis katab ka suurettevõtte energiaauditi nõude. See kehtib järgmiste valdkondade ettevõtetele: töötlev tööstus ja mäetööstus. Valdkonna määratlemine toimub EMTAKi koodi alusel – põhitegevusala peab olema EMTAK B või C. Toetuse suurus on 50% ressursiauditi maksumusest, maksimaalselt 7500 € ettevõtte kohta.

Energiaaudit ja selle koostamise etapid

suurettevõtte energiaaudit koostamise etapid

Mida pakub DeltaE Inseneribüroo?

DeltaE Inseneribüroo eesmärgiks on pakkuda täislahendust ja vastavalt kliendi vajadustele koostada audit, mis täidab kõik eesmärgid! Täielik audit koosneb neljast etapist, kus energiaaudit tagab nõude täitmise, energiasäästmislahenduste audit töötab välja tehnilised lahendused ning tööstushoolduse ja tootmise optimeerimise auditid annavad tootmisspetsiifilised meetmed. Meie pädevuses on tipptasemel auditi koostamine, mis hõlmab ressursse, energeetikat, tööstushooldust ja tootmise optimeerimist. Energiaaudit üksi ei loo ühtegi tehnilist lahendust!

Soovid tasuta konsultatsiooni auditi läbiviimiseks?

Võta ühendust

DeltaE Inseneribüroo vs. konsultatsiooniettevõte

DeltaE
Inseneribüroo

Konsultatsiooni-
ettevõte

1. Standardaudit


2. Projekteerimise võimekus ja kogemus


3. Energiasäästmislahenduste auditi koostamine


4. Tehniliste lahenduste paigaldus- ja realiseerimiskogemus


5. Kompetentseim ja laiapõhjalisim meeskond


6. Tehnika kaasamine ja baasmõõtmiste läbiviimine


7. Lisaanalüüside ja mõõtmiste võimalused


8. Seire- ja monitoorimissüsteemide lahendused


9. Mehaanika ja tööstusvaldkondade erikäsitlus (optsioon)


10. Tootmis optimeerimise erikäsitlus (optsioon)


Telli oma ettevõttele energiaaudit

Võta ühendust