Valgustuspaigaldise projekteerimine ja ehitus

Hoone valgustuspaigaldist projekteerides tagame valguspaigaldise nõuetele vastavuse ja maksimaalse nägemismugavuse ruumi kasutaja jaoks. Tagades head töötingimused tagame töötajate produktiivsuse ja tervise tööülesannete täitmisel. Traditsiooniliste valgusallikate üks-ühele asendamine toob sageli kaasa üle- või alavalgustatuse, kõrge räiguse ning optimeerimata lahenduse. Projekteerimata lahendus ei ole kuluefektiivne.

Nõuetekohase ja eesmärgipärase valgustuslahenduse saavutamiseks teostatakse valgustusarvutus. Valgustusarvutuste tegemiseks modelleeritakse hoone projekteeritavad osad vajaliku detailsusega valgustusarvutusprogrammis. Projekteerimise käigus teostatakse tasuvusarvutus, mille tulemusena selgub optimaalseim lahendus nii alginvesteeringu, tasuvuse kui ka energia- ja hoolduskulude lõikes. Standardid EVS-EN 12464-1:2011 ja EVS-EN 12464-2:2014 sätestavad enamiku töökohtade ja nendega seotud alade valgustuslahenduste kvantiteedi- ja kvaliteedinõuded. Standarditele mittevastava valgustuse korral tuleb õnnetuse juhtudes vastutus võtta hoone omanikul.

Projekteerimise protsess algab alati valgustuspaigaldise ülevaatusega, mille käigus selgub:

 • Olemasolev valgustuspaigaldis hetkeseis
 • Kliendi murekohad praeguse valgustuspaigaldise osas
 • Kliendi ootused uue valgustuspaigaldise osas
 • Võimalused valgustust juhtida
 • Valgustite hetketarbimine
 • Töötajate rahulolu praeguse valgustuslahendusega
 • Ruumide valgustustihedus
 • Ruumide valgustustiheduse ühtlus
 • Ruumide valgustuse hinnanguline räigus
 • Valgustite lülituse võimalus ja lülitusgrupid
 • Kaabelduse seisukord

Valgustusprojekt kirjeldab:

 • Täpset projekti piiritlust
 • Praeguse valgustuspaigaldise probleeme piltidega
 • Nõudeid valgustusele
 • Uute valgustite kirjeldust
 • Hädavalgustust ja selle vajalikkust
 • Hooldetegurit
 • Valgustite hooldamist
 • Valgustuse juhtimise põhimõtteid
 • Valguspaigaldise juhtimise parameetreid ja saavutatava säästu potentsiaali
 • Valgustuspaigaldise visualiseerimise võimalusi
 • Valgustuspaigaldise mõõtmist ja seiret
 • Valgustite paigalduse põhiprintsiipe
 • Varasemalt tehtud sarnaseid töid

Projekti alusel on võimalik koostada tööprojekt, mille alusel valgustuspaigaldis valmis ehitada ning annab olulise sisendi juhtimisloogikate rakendamise vajalikkuse osas.

valgustuse-projekteerimine-kontoris-2
valgustuse projekteerimine kontoris

Projekti osad

 • Projekteerimistöö piiritlus
 • Valgustusparameetrid
 • Olemasoleva valgustuslahenduse kirjeldus
 • Nõuded valgustusele
 • Kasutatavad valgustid
 • Hooldetegur ja paigaldise hooldamine
 • Valgustuse juhtimine ja automaatika
 • Hädavalgustus
 • Paigaldis ja paigutus
 • Valgustusarvutuse
 • Majanduslik arvutus
 • Lahenduspakkumine

Valgustuspaigaldise ehitus

 • Tööprojekti koostamine
 • Vajadusel uue kaabelduse paigaldus
 • Valgustite ja juhtimisseadmete paigaldus
 • Valgustuspaigaldise seadistus
 • Monitooringusse võtt
 • Valgustuspaigaldise visualiseeringu loomine
 • Täitedokumentatsiooni koostamine
 • Lahenduse üle andmine kliendile ja koolitus
valgustuse projekteerimine

Valgustuspaigaldise projekteerimise protsess

Telli valgustusprojekt või küsi tasuta konsultatsiooni!

Võta ühendust

Projekteerimis- ja ehitusprotsessi ajakava

Projekteerimisprotess Aeg
Objekti ülevaatus ja info kogumine 1. nädal
Kliendi koolitus ja tingimuste kinnitamine 2. nädal
Projekteerimine ja mudelid 2. – 4. nädal
Majanduslikud arvutused 5. nädal
Projekti presentatsioon 5. nädal
Ehitusprotsess Aeg
Valgustuslahenduse kinnitamine 1. nädal
Valgustite tarne 1.- 6. nädal
Tööprojekti koostamine 2. nädal
Ehitus 7. – 10. nädal
Valgusparameetrite mõõdistus Peale paigaldust
Täitedokumentatsioon Peale paigaldust

Millised on põhilised projekteerimis- ja ehitusvead?

Probleem Mõju
Alavalgustatus Liiga pimedad ruumid raskendavad ülesande täitmist, mille pikaajalise mõjuna inimese silmanägemine halveneb.
Ülevalgustatus Liigheledad alad põhjustavad otsest räigust ja panevad silmi kissitama, mis põhjustab tugevat pinget silmalihastele. Võib põhjustada pingepeavalusid ja silmanägemise halvenemist.
Räigus Räigus on aisting, mida põhjustavad liigheledad alad. Et vältida vigu, väsimust ja õnnetusi, on tähtis, et räigus oleks piiratud. Kõrge räigustase on üks enim analüüsimata jäävaid aspekte valgustuse projekteerimisel!
Ebaühtlane valgustus Ebaühtlane valgustus loob liigheledatele ja liigpimedate alade vahele tugeva hele-tumeduse kontrasti, mis sunnib inimese silma pidevalt adapteeruma ja põhjustab selle läbi tugevad pinget silmalihastele. Võib põhjustada pingepeavalusid ja silmanägemise halvenemist.
Värelus Tajutav värelus võib mõjuda inimestele nii vabal ajal ning eriti töö ajal väga häirivalt pärssides sellega tehtava töö produktiivsust ja inimsilma tervist. Fotosensitiivsetel inimestel võib valguse värelus ekstreemsematel juhtudel esile kutsuda epilepsia hooge. Tihti avaldub väreluse mõju pingepeavalude ja silmade kiire väsimusena.
Vale viimistlusmaterjalide valik Valede viimistlusmaterjalide valik võib põhjusta visuaalseid häiringuid. Näiteks kõrgläikelise viimistlusega valge lauaplaat peegeldab väga palju valgust ja võib valgusti valgustusnurga õnnetul kokkulangevusel valgusti asukohaga tekitada peegeldusräigust. Sama efekt võib tekkida aknast paistva päikesevalguse mõjul.
Vesi valgustis Kui projekteerimisprotsessis pole arvestatud keskkonnas paikneva niiskusega või niiskuse tungimise võimalusega valgustisse ja valgusti kaitseklass on valitud valesti siis on oodata valgusti kiiret amortisatsiooni.
Keemiliselt agressiivne keskkond Kui projekteerimisprotsessis pole arvestatud keskkonnas lenduvate kemikaalidega siis võib tekkida reaktsioon kemikaali ja valgusti detailide vahel mis viib detailide purunemiseni ja valgusti kiire amortisatsioonini
Hooldeteguri arvutamata jätmine Hooldeteguri näitab meile kui palju peame valgustuse üle dimensioneerima, et valgustite eluea lõpul oleks tagatud projekteerimise lähteülesandes ettenähtud tulemused. Tegu on valgustite projekteerimisel enim tehtud veaga, mille tulemusena võib juhtuda et valgustusparameetrid ei vasta juba poole eluea möödudes kokkulepitud nõuetele.
Leedtorude kasutamine Leedtorudega täpsete valgusarvutuste tegemiseks peab korrektse valgustusarvutusfaili saamiseks vaja paigaldada leedtorud kasutatavasse valgustisse ja mõõta valgusti uuesti. Kui seda ei tehta siis leedtorudega korrektset valgusarvutust teostada ei ole võimalik.
Vähene tähelepanu valgustuse juhtimisele Hästi projekteeritud juhitav valgustuslahendus tagab kuni 70% täiendavat lisasäästu tarbitavalt elektrienergialt.
Ei rakendata testperioodi Ilma valgustite ja nende juhtimise testperioodi rakendamata jääb valgustuspaigaldis funktsioneerima algseades ja ei täida lähteülesandes toodud eesmärke mille tulemusel jääb energia kokku hoidmata. Testperiood on mõeldud seadistusvigade ja anomaaliate likvideerimiseks ning vajalike ümberseadistuste tegemiseks.
Vale valgustite paigutus Projekteerimisel ei arvestata teiste tehnosüteemidega ja valgustid jäävad ventilatsioonitorude taha peitu
Kaabeldamisvead Elektrikud ei ole tuttavad valgustite juhtimisprotokollidega ja nende kaabeldusega mistõttu ei osata valgustied õigesti kaabeldada. Selle tulemuseks võib olla valgustite mitte toimimine või valgustite juhtmoodulite mahapõlemine.

Näited ebakvaliteetsetest lahendustest

Galerii projekteeritud valgustuspaigaldistest

Küsi tasuta konsultatsiooni!

Võta ühendust

Valdkonna referentsid

Soovid lahendusi? Võta ühendust!

Võta ühendust