Mis on detailinspektsiooni põhieesmärgiks?

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide (KVJ süsteemid) ning hooneautomaatika detailinspektsiooni põhieesmärgiks on põhjalikult kaardistada olemasolev olukord, tuvastada detailselt probleemid ning töötada välja lahendused.

Lõpptulemuseks kõikehõlmavad vajaduspõhised hooneautomaatika-süsteemid, projekteerimise lähteülesanne ja/või juba detailne lahendus renoveerimise osas, mida saab koheselt realiseerida.

detailinspektsioon
detailinspektsioon

Miks on vaja detailinspektsiooni?

 • Hoone KVJ-süsteemid on amortiseerunud ega tööta vastavalt vajadustele.
 • Puuduvad teadmised ja kompetents süsteemide haldamiseks ja uuendamiseks.
 • Sisekliima ei ole tagatud – puudulik õhuvahetus, liiga kõrged siseõhu temperatuurid ning madal suhteline õhuniiskus.
 • Energiakulu tehnosüsteemidele on liiga suur.
 • Hoones töötamine võib olla tervist kahjustav või ebamugav.
 • Töötajate produktiivsus on madal ning kurdetakse halbade töötingimuste üle.
 • KVJ-süsteemid ja hooneautomaatika vajab renoveerimist ning pole detailset põhjendatud ülevaadet ehituse vajadusest ja ulatusest.
 • Puudub tehnosüsteemide kaughaldus, alarmid, häired ning seiramine.
 • Süsteemid on lastud käest ära ebapiisava või puuduliku tehnohoolduse tõttu.

Tööde ulatus ja tehtavad tegevused

 • Olemasoleva olukorra hindaine ja kaardistus (keskne hooneautomaatika, lokaalne automaatika, KVJ-süsteemide kaardistamine ja tehnohooldus)
 • Mõõdistused (soojustagastuse kasuteguri mõõtmine, sisekliima mõõdistused ja termograafia)
 • Analüüsid (energiabilanss, tarbimis- ja sisekliima analüüsid ning tasuvusanalüüsid
 • Energiasimulatsioonid (olemasoleva olukorra mudeldamine ja energiakulu valideerimine ning lahenduste sisestamine ja energiasimulatsioonide teostamine)
 • Lahendused (projekteerimise hinnapakkumiste koostamine, KVJ-süsteemide põhimõtteliste lahenduste paikapanek, kliima- ja hooneautomaatika lahenduse väljatöötamine, jääksoojuse taaskasutamise võimaluste analüüs, arvutused, tervikliku tehnohoolduse kui ka mõõtmissüsteemi mahu hindamine ja lahenduse väljatöötamine
detailinspektsioon-3
detailinspektsioon-4

Inspektsiooni tegevus- ja ajakava

 • Andmete ja projektide kogumine
 • Ülevaatuste läbiviimine ekspertide poolt
 • Mõõdistuse läbiviimine
 • Süsteemide kohapealne seadistamine (võimalusel)
 • Analüüs, lahenduste väljatöötamine
 • Auditeerimisraporti koostamine
 • Lõppdokumentatsiooni ja lahenduste esitamine
 • Kliendi koolitamine
 • Lahenduste järgnevate sammude realiseerimine

Valgustuspaigaldise ehitus

 • Tööprojekti koostamine
 • Vajadusel uue kaabelduse paigaldus
 • Valgustite ja juhtimisseadmete paigaldus
 • Valgustuspaigaldise seadistus
 • Monitooringusse võtt
 • Valgustuspaigaldise visualiseeringu loomine
 • Täitedokumentatsiooni koostamine
 • Lahenduse üle andmine kliendile ja koolitus
valgustuse projekteerimine

Telli detailinspektsioon või küsi tasuta konsultatsiooni!

Võta ühendust

Millised on põhilised põhjalikumat analüüsi nõudvad probleemid ja puudused?

Probleem Mõju/Lahendus
 • Torustikud on soojussõlmedes (sh ventilatsioonikambrites) ja magistraalidel puudulikult isoleeritud või isoleerimata.
Soojuskaod /
Torustikud isoleerida korrektselt
 • Kütteseadmete juhtimine on teostatud erinevate lahendustega
 • Puudub täpne ülevaade kas ja kui täpselt töötavad tootmise kütteseadmete automaatika
Ebasäästlikult suur energiatarve / Põhjaliku ülevaate jaoks tuleb detailselt ära kaardistada kõik ruumide kütte juhtimise lahendused. Kaardistamise käigus tuleb ära testida ka lokaalse automaatika toimivust.
 • Puuduvad soojussõlmede põhimõtteskeemid ja soojusvarustuse struktuurskeem.
 • Soojussõlmede puhul pole täpselt teada, et millised kontrollerid neid juhivad ja kuidas seadistatuvus.
 • Teostusdokumentatsiooni puudulikkus.
Pole võimalik kontrollida dokumentatsiooni alusel /
Inspektsiooni ülevaatuse ja analüüsiga on võimalik saada ülevaate süsteemide olukorrast ja toimivusest ning seda parendada vastavalt olemasoleva automaatika võimekusele või täiendada uue automaatikaga
 • Suure soojus- ja/elektrienergia kuluga hoones puudub igasugune ülevaade soojuse tarbimistest ning jagunemisest erinevate hoonete ja süsteemide vahel
 Põhjaliku ülevaate saamiseks tuleb koostada kütte osas soojusenergia bilanss. Selle eelduseks on täiendavate tarbimisandmete kogumine. Täiendavaid andmeid on võimalik koguda vaid mõõtesüsteemi väljaehitamise abil.
 • Puudub täielik ülevaade kõikidest hoonekompleksi teenindavatest ventilatsiooniseadmetest, õhuvooluhulkade tasakaalust/tasakaalutusest (hoonetes või hooneosades), tootmishoone suure seadme efektiivsusest ja muudest parameetritest, täiendavatest jääksoojuse utiliseerimise võimalustest
Seadmete efektiivsus ja õhuvahetuse tasakaal(utus) mõjutab oluliselt sisekliimat ning energiakulu. /
Selleks on vaja täiendavalt ära kaardistada hooneid teenindavad ventilatsiooniseadmed, analüüsida nende olemasolevat juhtautomaatikat (selle olemasolul) ning analüüsida põhjalikumalt tootmishoone suure ventilatsiooniseadme tööd. Antud mahus tuleb ära kaardistada ka kõik tehnoloogilised väljatõmbeventilaatorid jms
 • Tootmisprotsesside käigus kasutatakse suures koguses soojusenergiat (aur, küte, soe vesi), siis tekib tootmise käigus ka jääksoojust
Jääksoojuse utiliseerimisvõimalustest ülevaate saamiseks tuleb täpsemalt hinnata tootmisprotsesse ja selle käigus vabanevat soojust erinevas vormis

Näited ebakvaliteetsetest lahendustest

Küsi tasuta konsultatsiooni!

Võta ühendust