Ressursitõhusus

Ressursitõhusus aitab hallata ressursse efektiivselt kogu nende olelusringi vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Seetõttu on meie tulevase konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu jaoks tähtis üleminek ressursitõhusale ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele. Nendest põhimõtetest lähtudes on loodud Keskkonnaministeeriumi ettevõtete ressursitõhususe meede.
Tasuta konsultatsioon
ressursitõhusus tootmisettevõttes

Mis on ressursitõhususe meetme eesmärk?

Eesti tööstusettevõtete ressursitootlikkus on võrredel teiste Euroopa riikidega üsna madal. Antud näitaja parandamiseks rakendab Keskkonnaministeerium struktuurifondide vahenditest meedet „Ettevõtete ressursitõhusus“ kogumahuga ligikaudu 220 M€, millest 110 M€ on Euroopa Liidu vahendid.
Kokku jagatakse töötlevale ja mäetööstusele toetusena välja ligikaudu 110 M€, kus toetus ettevõtte kohta on kuni 200 000 €. Olenevalt toetuse suurusest on toetuse määraks 25 – 50% investeeringu kogumaksumusest. Toetuse saamise põhikriteerium on täidetud, kui ressursitõhusus paraneb 1% ning kuluefektiivsus on >2. Toetuse saamise esimeseks eelduseks on ressursiauditi läbiviimine.
Ressursiauditi esmane eesmärk on kaardistada kõik tööstuse probleemkohad, mis vajavad konkreetseid lahendusi, mis tagaksid mistahes süsteemide nõuetekohase, optimaalse ja säästliku kasutuse igas valdkonnas. Selleks viiakse läbi põhjalik ülevaatus ja süsteemide inspektsioon.
Auditi teiseks eesmärgiks on määratleda investeerimisplaanide ja kaardistuse põhjalkokkuhoiukohad parandusettepanekute ja potentsiaalsete tehniliste lahendustega koos vajalike investeeringute ja tasuvusarvutustega. Lõpptulemuseks on ressursiaudit, tänu millele tekib ettevõttel kõikidest valdkondadest selge ülevaade koos konkreetsete investeerimisvajaduste ja tasuvustega iga valdkonna lõikes.

Mis on ressursiauditi eesmärk?

Kes saavad toetust ja millele?

Toetust saavad mistahes suurusega ettevõtted töötleva tööstuse ja mäetööstuse tegevusvaldkondadest. Valdkonna määratlemine käib EMTAKi koodi järgi– põhitegevusala peab olema EMTAK B või C. Praktika kohaselt toetatakse toomistehnoloogilisi investeeringud, mis tagavad parima ressursikasutuse.

Näited toetust saanud lahendustest:

  • puidutööstus – höövel, spooniliin, liimpuittehnoloogia, sõrmjätk, katlad, kuivatid, saed
  • metallitööstus – laser, vesilõikus, painutud, CNC pingid, karastus, värvimine, keevitus
  • muud – pesuliinid, küpsetusahjud, automaatlaod, kaevetehnika, trükimasinad, SMD liinid

Ressursiaudit ja selle koostamise etapid

ressusrsiaudit koostamise etapid ressursitõhusus meetmeks

Mida DeltaE pakub ja mis on järgnevad sammud?

DeltaE Inseneribüroo eesmärgiks on pakkuda täislahendust ja kliendi jaoks kuluefektiivselt raha koju tuua! Meie pädevuses on tipptasemel auditite koostamine, mis hõlmab ressursse, energeetikat ja reaalseid lahendusi energiakulude kokkuhoiuks. Projektitaotluste kirjutamine, mille edukus määrab raha saamise tõenäosuse 50% ulatuses. Ning selleks, et lahendused ka päriselt realiseeruks, siis hangete läbiviimine, mis on statistika järgi põhiline finantskorrektsioonide põhjuseid. Vajadusel osutame ka projektijuhtimise ja omaniku järelvalve teenuseid.

Täislahendusprotsessi tavapärane ajakava

Etapp
Aeg
Andmete kogumine 1. – 2 nädalat
Ressursiauditi läbiviimine 4 – 6 nädalat
Toetustaotluse kirjutamine 2 – 3 nädalat
Hangete läbiviimine 2 – 3 nädalat
Lahenduste realiseerimine < 18 kuud
Seiramine 3 aastat
Aruandlus 3 aastat

Tutvu toetusmeetmega

DeltaE Inseneribüroo tagab, et meie poolt koostatud ressursiaudit vastab täielikult Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõuetele. Ressursitõhususe investeeringuteks avatakse 2020 aasta mais/juunis 3. voor, kogumahuga ca 7 000 000 €, kus toetuse suurus on kuni 200 000 € ning ressursitõhusus peab paranema vähemalt 1% ja kuluefektiivsus olema > 2. Sisuliselt kvalifitseerub mistahes tootmistehnoloogiline investeering eeldusel, et mingit ressurssi kokku hoitakse (välja arvatud aeg ja tööjõukulu).
Toetust saavad taotleda kõik töötleva tööstuse sektorid (mõningate erisustega, mis on kirjeldatud määruses): puidutööstus, plastitööstus, mäetööstus, keemiatööstus, tekstiilitööstus, trükitööstus, paberitööstus, ehitusmaterjalide tööstus, mööblitööstus, masinaehitus, metallitööstus, elektroonikatööstus, toiduainetööstus jt.
Tutvu ressursitõhususe toetusmeetmega KIKi kodulehel ja KEMi kodulehel.
ressursitõhusus toetusmeede ja ressursiauditi kirjutamine

Tutvu toetusmeetmega

DeltaE Inseneribüroo tagab, et meie poolt koostatud ressursiaudit vastab täielikult Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõuetele. Ressursitõhususe investeeringuteks avatakse 2020 aasta mais/juunis 3. voor, kogumahuga ca 7 000 000 €, kus toetuse suurus on kuni 200 000 € ning ressursitõhusus peab paranema vähemalt 1% ja kuluefektiivsus olema > 2. Sisuliselt kvalifitseerub mistahes tootmistehnoloogiline investeering eeldusel, et mingit ressurssi kokku hoitakse (välja arvatud aeg ja tööjõukulu).
Toetust saavad taotleda kõik töötleva tööstuse sektorid (mõningate erisustega, mis on kirjeldatud määruses): puidutööstus, plastitööstus, mäetööstus, keemiatööstus, tekstiilitööstus, trükitööstus, paberitööstus, ehitusmaterjalide tööstus, mööblitööstus, masinaehitus, metallitööstus, elektroonikatööstus, toiduainetööstus jt.
Tutvu ressursitõhususe toetusmeetmega KIKi kodulehel ja KEMi kodulehel.

Soovid tasuta konsultatsiooni ressursitõhususe toetuse saamiseks?

Võta ühendust

DeltaE Inseneribüroo vs. konsultatsiooniettevõte

DeltaE
Inseneribüroo

Konsultatsiooni-
ettevõte

1. Standardaudit


2. Projekteerimise võimekus ja kogemus


3. Energiasäästmislahenduste auditi koostamine


4. Tehniliste lahenduste paigaldus- ja realiseerimiskogemus


5. Kompetentseim ja laiapõhjalisim meeskond


6. Tehnika kaasamine ja baasmõõtmiste läbiviimine


7. Lisaanalüüside ja mõõtmiste võimalused


8. Seire- ja monitoorimissüsteemide lahendused


9. Mehaanika ja tööstusvaldkondade erikäsitlus (optsioon)


10. Tootmise optimeerimise erikäsitlus (optsioon)


11. Investeerimistaotluse kirjutamise võimekus ja kogemus


12. Hangete läbiviimine ja omaniku järelvalve teenused


deltae võrdlus konsultatsiooni ettevõttega

Telli oma ettevõttele ressursiaudit

Võta ühendust